Zaświadczenia o przebytej psychoterapii

Centrum Refleksja wystawia zaświadczenia na potrzeby pacjenta w sytuacji gdy zostaną spełnione określone warunki.

W przypadku ukończenia psychoterapii, gdy pacjent ukończył psychoterapię terminowo.
Jako „TERMIN” uznaje się datę zakończenia psychoterapii zawartą w kontrakcie psychoterapeutycznym, jeżeli był to kontrakt z datą końcową. Terapia może również być zakontraktowana na określoną liczbę sesji. Na przykład: półroczna terapia – raz w tygodniu- liczona jest na 6 miesięcy po 4 sesje w miesiącu, co daje 24 sesje. W takim przypadku brana jest pod uwagę liczba odbytych sesji.
Kontrakt terapeutyczny z reguły ma formę ustną, jednak data zakończenia terapi zostaje odnotowana pisemnie.
W przypadku kontraktu pisemnego, brane są pod uwagę informacje odnotowane pisemnie
W przypadku terapii długoterminowej bez daty końcowej decyzja o wystawieniu zaświadczenia o trwającej bądź zakończonej terapii należy do terapeuty prowadzącego.
Osoba, która chce takie zaświadczenie otrzymać proszona jest o przedstawienie sytuacji oraz podanie celów jego wykorzystania.

Tak ścisłe warunki wystawiania zaświadczeń maja na celu chronić terapeutę przed ewentualnymi sytuacjami, w których zostanie on “użyty” do rozwiązania konfliktów prowadzonych drogą sądową. Ważnym aspektem jest również sytuacja, w której pacjent nie kieruje się motywacją wewnętrzna, tylko korzyściami płynącymi z pozostania chorym. Taką sytuacją jest na przykład wykorzystanie zaświadczenia w celu uzyskania świadczeń państwowych, gdzie nie liczy się wyzdrowienie tylko wtórne korzyści materialne z pozostania w chorobie.

Oczywiście do czego zostanie wykorzystane zaświadczenie jest odpowiedzialnością pacjenta. Powyższe warunki istnieją po to by chronić zarówno dobro pacjenta jak i terapeutę prowadzącego.

Koszt wystawienia zaświadczenia wynosi 50 zł