Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych pacjentów.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NZOZ Centrum Psychologii i Psychoterapii Refleksja Sp. z o.o. mieszczący się przy ul Stanisława Moniuszki 41A, 31-523 Kraków.
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz naruszeniami ich przetwarzania można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: danych@centrumrefleksja.pl
 3. NZOZ Centrum Psychologii i Psychoterapii Refleksja Sp. z o.o. będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celu świadczenia usług medycznych z zakresu psychologii, psychoterapii i psychiatrii, prowadzenia dokumentacji medycznej dotyczącej Pana/Pani stanu zdrowia, zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, oraz rozwiązywania sporów, rozpatrywania skarg lub roszczeń. Do przetwarzania Pana/Pani danych w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów, zobowiązują przepisy prawa zawarte w 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 1 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego tj.:

– ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

– ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

– ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

 1. Odbiorcami danych Pani/Pana będą osoby pracujące w NZOZ Centrum Psychologii i Psychoterapii Refleksja Sp. z o.o. tj, psychoterapeuci i lekarze, ponadto specjaliści pracujący w ramach własnej działalności gospodarczej, którym placówka zleca wykonanie świadczeń z zakresu psychoterapii i psychiatrii. W sytuacji gdy taka konieczność zaistnieje również instytucje upoważnione z mocy prawa (tj. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa). Odbiorcami danych będą również podmioty, które dostarczają i utrzymują oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych pacjentów oraz podmioty, którym przekazuje się dokumentację medyczną dla celów niszczenia po zakończonym okresie przechowywania. Innym podmiotom Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu o  którym mowa w pkt. 3 tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w  którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej. Określony szerzej w ustawie z dn. 6 listopada 2008 art.29 o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, oraz w przepisach szczególnych.
 3. Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez NZOZ Centrum Psychologii i Psychoterapii Refleksja Sp. z o.o. przysługuje prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych,
  2. sprostowania danych,
  3. ograniczenia przetwarzania,
  4. wniesienia sprzeciwu,
  5. przenoszenia danych,
  6. żądania ich usunięcia – w świetle obowiązujących przepisów prawa polskiego (patrz pkt. 3)
 1. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych niezgodnie z przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia usług zdrowotnych. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe udzielenie świadczeń zdrowotnych.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w  tym profilowaniu.

 

Dane osobowe pacjentów. E-rejestracja

 1. Administratorem danych osobowych Pacjentów na potrzeby rejestracji w aplikacji eMPendium kalendarz jest firma Medycyna Praktyczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. K., (30-510) Kraków, ul. Rejtana 2.
 2. Administrator danych przetwarza dane osobowe Pacjentów w celu umożliwienia im korzystania z funkcjonalności Serwisu w tym rezerwacji Wizyt w placówce stacjonarnej i rezerwacji E-wizyt oraz zapewnienia kontaktu z Pacjentami ze współpracującą placówką leczniczą.
 3. Podanie danych podczas rejestracji jest dobrowolne, lecz niezbędne dla rejestracji w Serwisie i korzystania z jego wszystkich funkcjonalności.
 4. Usługodawca będzie przetwarzał dane osobowe Pacjentów przez czas niezbędny do realizacji usługi a także po jej zakończeniu również przez okres wymagany obecnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Pacjentowi przysługuje prawo wglądu do treści jego danych, ich poprawiania, oraz żądania ich usunięcia.
 6. Pełny regulamin dostępny jest tutaj