Kontakt

+48 510 977 663
Umawianie wizyt wtorek 11:00-15:00

Godziny pracy

pon. - pt. 8:00 - 21:00
sob. - nie. Zamknięte

Dane osobowe

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych pacjentów.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Psychologii i Psychoterapii Refleksja Sp. z o.o. mieszczący się przy ul Stanisława Moniuszki 41A, 31-523 Kraków.
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz naruszeniami ich przetwarzania można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: ochrona.danych@centrumrefleksja.pl
 3. Centrum Psychologii i Psychoterapii Refleksja Sp. z o.o. będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celu świadczenia usług medycznych z zakresu psychologii, psychoterapii i psychiatrii, prowadzenia dokumentacji medycznej dotyczącej Pana/Pani stanu zdrowia, zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, oraz rozwiązywania sporów, rozpatrywania skarg lub roszczeń. Do przetwarzania Pana/Pani danych w zakresie niezbędnym do realizacji powyższych celów, zobowiązują przepisy prawa zawarte w 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 1 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego tj.:

– ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

– ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

– ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

 1. Odbiorcami danych Pani/Pana będą osoby pracujące w Centrum Psychologii i Psychoterapii Refleksja Sp. z o.o. tj, psychoterapeuci i lekarze, ponadto specjaliści pracujący w ramach własnej działalności gospodarczej, którym placówka zleca wykonanie świadczeń z zakresu psychoterapii i psychiatrii. W sytuacji gdy taka konieczność zaistnieje również instytucje upoważnione z mocy prawa (tj. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa). Odbiorcami danych będą również podmioty, które dostarczają i utrzymują oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych pacjentów oraz podmioty, którym przekazuje się dokumentację medyczną dla celów niszczenia po zakończonym okresie przechowywania. Innym podmiotom Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu o  którym mowa w pkt. 3 tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w  którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej. Określony szerzej w ustawie z dn. 6 listopada 2008 art.29 o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, oraz w przepisach szczególnych.
 3. Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Centrum Psychologii i Psychoterapii Refleksja Sp. z o.o. przysługuje prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych,
  2. sprostowania danych,
  3. ograniczenia przetwarzania,
  4. wniesienia sprzeciwu,
  5. przenoszenia danych,
  6. żądania ich usunięcia – w świetle obowiązujących przepisów prawa polskiego (patrz pkt. 3)
 4. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych niezgodnie z przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia usług zdrowotnych. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe udzielenie świadczeń zdrowotnych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w  tym profilowaniu.

Umów się na wizytę u psychologa

Możesz zarezerwować wizytę w kalendarzu online. Wybierz specjalistę oraz dogodny dla siebie termin. W kilka minut otrzymasz potwierdzenie rezerwacji.

Czym Jest Psychoterapia?

Scroll to Top